Privacy & cookies

Privacystatement
Voor klanten van World of oysters

1. Inleiding

World of Oysters richt zich op de markt van schaal en schelpdieren. Wij beschikken over een internationaal netwerk van oesterkwekers en leveren oesters aan diverse bedrijven. Meer informatie over World of Oysters kunt u vinden op de website www.worldofoysters.com

In dit Privacystatement is beschreven op welke wijze wij de bedrijfs- en persoonsgegevens van prospects en huidige en voormalige klanten van World of Oysters verwerken. Indien u na het lezen van dit Privacystatement nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van dit Privacystatement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wat is een persoonsgegeven?
Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven.

Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens. Dit Privacystatement geldt daarom niet voor de informatie over uw onderneming, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft. De producten die u bij World of Oysters koopt en/of bestelt, zijn ook geen persoonsgegevens omdat u deze koopt met het doel om deze te wederverkopen of voor andere bedrijfsmatige doeleinden. Deze aankopen zeggen daarom niets over u als persoon.

Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?
Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die World of Oysters kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip.

2. Door wie worden uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt?

World of Oysters is verantwoordelijk voor de in dit Privacystatement beschreven verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd in Yerseke (Nederland) aan de Krab 16 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer NL8586.34.284.B.01.

3. Welke soorten gegevens verwerken wij?

World of Oysters kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken:

 • de bedrijfsgegevens van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn opgenomen;
 • financiële gegevens van uw onderneming, zoals het BTW-nummer en indien uw bankrekeningnummer.
 • de contactgegevens van de eerste en tweede inkoper en van de overige contactpersonen binnen uw onderneming (geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer), uw autorisatie (of u hoofdbeheerder, beheerder of besteller bent en ten behoeve van welke klantnummers (locaties) u bestellingen kunt plaatsen).
 • onze communicatie met u, zoals chatberichten via social media, contact met ons via  een contactformulier die u op onze websites invult, welke nieuwsbrieven uw onderneming wenst te ontvangen, alsmede informatie over of een nieuwsbrief is geopend en op welke link in een e-mail is geklikt;
 • informatie die wij verzamelen indien u een van onze websites bezoekt, zoals uw IP-adres, doorverwijzende website, surfgedrag, cookies en vergelijkbare technologieën;
 • informatie die wij van de provider van social media (o.a. Facebook, YouTube, Instagram) ontvangen, afhankelijk van uw instellingen voor social. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij van een provider ontvangen en over het wijzigen van uw instellingen verwijzen wij u naar de website en/of het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk;
 • uw locatiegegevens, mits u toestemming heeft gegeven om die te gebruiken;
 • overige informatie die u met ons deelt, zoals interesses en voorkeuren die u met ons deelt, een reactie op social media of deelname aan een klantenonderzoek, een actie, prijsvraag;

4. Op welke wijze verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens?

Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij het belang van onze klanten voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met uw onderneming gesloten hebben, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij onze marketingactiviteiten en het onderzoek en de analyses die we doen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op World of Oysters rusten of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Over op welke wijze wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens precies verwerken informeren wij u in dit hoofdstuk.

Klanten
Uitvoering geven aan de overeenkomst die World of Oysters met haar klanten heeft
World of Oysters heeft een overeenkomst met uw onderneming gesloten, zodat uw onderneming aankopen bij World of Oysters kan doen. Wij hebben uw bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om er voor te zorgen, dat u aankopen kunt doen en dat wij de aangekochte producten aan u kunnen facturen en dat wij zo nodig contact met uw onderneming op kunnen nemen.

Bestellingen worden bij World of Oysters geplaatst via email. Wij verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het verwerken van de bestelling. Op basis van het surf- en klikgedrag (afhankelijk van uw cookie instellingen) en transactiegedrag kunnen wij u attenderen op alternatieve of relevante producten.

Gebruik contactgegevens
We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst die wij met uw onderneming hebben en de verplichtingen die daar voor World of Oysters uit voortvloeien, bijvoorbeeld in verband met een geplaatste bestelling, geplande levering of indien een product niet geleverd kan worden. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u te informeren over een recall, datalek of indien dat om een andere reden in uw belang is.

Indien u heeft aangegeven, dat u per e-mail geïnformeerd wil worden over aanbiedingen en acties, dagvers aanbiedingen en inspiratie, dan gebruiken wij uw e-mailadres om u deze informatie toe te sturen. U kunt zich voor deze e-mails uitschrijven via de link in die e-mails of door contact met World of Oysters op te nemen. Indien u zich wil inschrijven voor een nieuwsbrief, dan kan dat via deze link.

Verbeteren dienstverlening World of Oysters
We hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te verwerken voor marketingactiviteiten en analyses, onderzoek en rapportages om onze dienstverlening te verbeteren, onze klanten relevantere aanbiedingen en een beter productaanbod te kunnen doen en te kunnen informeren, inspireren, om onze klantencontacten te verbeteren en om het design en de inhoud van onze websites te kunnen verbeteren.

Ten behoeve van deze doelen analyseren we de aankoopgegevens. Ook kunnen we uw bedrijfs- en persoonsgegevens verrijken met (geaggregeerde) gegevens die met behulp van analytische of marketingcookies of vergelijkbare technologieën via externe leveranciers zijn verkregen. We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens voor analysedoeleinden en gebruiken uw naam of e-mailadres daarvoor niet.

Voorkomen fraude
We hebben er een gerechtvaardigd belang bij om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

5. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?


Commerciële partners en dienstverleners
Voor het leveren van onze diensten kunnen we gebruik maken van commerciële partners en dienstverleners. Deze derden mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die World of Oysters aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor World of Oysters de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Overheidsinstanties
We kunnen door de wet worden gedwongen om bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

Websites van derden
De websites van World of Oysters, kunnen links naar websites van derden bevatten. Als u deze links volgt, verlaat u de website(s) van World of Oysters. Dit Privacystatement is niet van toepassing op websites van derden. World of Oysters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Het gebruik van deze websites is voor eigen risico. Meer informatie over hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan vindt u in het privacybeleid op deze websites (indien beschikbaar).

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw bedrijfs- en persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacystatement zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal World of Oysters de bedrijfs- en persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, indien wij de gegevens voor statistisch onderzoek willen gebruiken.

De bewaartermijn van de gegevens van klanten is maximaal één jaar nadat een klant de ‘vervallen status’ heeft gekregen, tenzij de gegevens bewaard moeten blijven in verband met een fiscale bewaartermijn of geanonimiseerd bewaard worden teneinde beschikbaar te blijven voor analyses en onderzoek.

7. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

World of Oysters heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

8. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Bij een gerechtvaardigd belang
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten. U heeft dit recht niet, indien wij bedrijfsgegevens verwerken, die geen persoonsgegevens zijn. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw bedrijfsgegevens om gaan, dan kunt u desondanks uiteraard contact met ons opnemen.

Indien u toestemming heeft gegeven
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming ook intrekken. Indien u uw toestemming in wil trekken, dan kunt u ook contact opnemen met ons.

Overige rechten die de AVG u geeft

 • inzage van uw persoonsgegevens
 • rectificatie van uw persoonsgegevens
 • het wissen van uw persoonsgegevens
 • het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Indien u een beroep wil doen op een of meerdere rechten die u op grond van de AVG heeft, dan kunt u daarvoor contact opnemen met een van onze medewerker op de communicatie afdeling. De contactgegevens hiervan treft u aan het einde van dit Privacystatement aan.

Wilt u in uw verzoek de volgende informatie vermelden?

 • op welk(e) recht(en) uw verzoek betrekking heeft
 • de reden van uw verzoek (indien u dat aan ons kenbaar wil maken)
 • uw klantnummer (indien u klant van World of Oysters bent)
 • het nummer waaronder uw onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven

De AVG verplicht World of Oysters om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan World of Oysters u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Indien World of Oysters uw identiteit niet kan bevestigen, dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

9. Contactgegevens

De contactgegevens:
World of Oysters
t.a.v communicatie afdeling
Krab 16
4401 PA Yerseke
E: communication@worldofoysters.com

10. Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u deze klacht indienen bij de communicatie afdeling van World of Oysters.
 

11. Slotopmerkingen

Deze versie van het Privacystatement is ingegaan op 14 mei 2019 en vervangt het vorige Privacystatement van World of Oysters. Indien daar aanleiding voor is, dan passen wij dit Privacystatement aan.